Juridisch advies

JANBY DIGITAL KITCHEN S.L. is een gastronomische intelligentie startup voor de processen die plaatsvinden in professionele keukens. JANBY DIGITAL KITCHEN S.L. (hierna JANBY of de eigenaar), met btw-nummer ESB75101659 en adres op Calle Basarte 1, 20720, Azkoitia (Gipuzkoa), geregistreerd in het handelsregister van Gipuzkoa, Volume 2630, Folio 220, blad SS36040, is de eigenaar van de toegankelijke Website via de URL: https://nl.janby.kitchen (hierna JANBY of de Website, door elkaar).

Bij JANBY werken we aan digitalisering, standaardisatie en optimalisatie van de culinaire processen door middel van hardware- en softwareoplossingen. Met onze oplossingen streven we ernaar de voedselvoorzieningsketen van intelligentie te voorzien door deze meer te maken: rijk, zuinig, duurzaam, veilig en gezond. Met dit alles is ons uiteindelijke doel dat mensen beter gaan eten en daardoor een gezonder en gelukkiger leven leiden.

Voor elke vraag, twijfel of suggestie met betrekking tot JANBY, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres hello @ janby.kitchen. Onze klantenservice is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Vervolgens gaan we verder met het tonen van de voorwaarden die in het algemeen de toegang tot de pagina van de eigenaar regelen, zowel van de diensten als de functionaliteiten die daar worden aangeboden, onverminderd de toepassing van andere verschillende voorwaarden of hun wijziging. Een periodieke lezing en herziening wordt aanbevolen aangezien er wijzigingen in de wetteksten kunnen zijn.

Bedrijfsnaam: JANBY DIGITAL KITCHEN S.L.
Website: https://nl.janby.kitchen
Adres: Basarte 1, 20720, Azkoitia (Guipuzcoa)
VAT ID: ESB75101659
E-mail: hello @ janby.kitchen

1. Verschillende partijen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden enerzijds ondertekend door de Eigenaar en anderzijds door u, als Gebruiker, een natuurlijke of rechtspersoon die vrijwillig vrij en gratis toegang heeft tot de Website. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht het al dan niet kopen en/of contracteren van de op het platform aangeboden producten en diensten.

2. Doel van deze Website

Het doel van deze website is om JANBY-oplossingen te promoten, waarbij hardware- en softwareapparatuur wordt aangeboden voor gebruik in hotels, gemeenschappen, voedselketens en restaurantdiensten; evenals de verkoop van producten die zijn ontworpen voor gebruik in deze apparatuur en met genoemde oplossing (steunen voor tablets, keukensondes, etiketteermachines, zakken en verpakkingen om te koken, enz.), evenals informatie over producten, diensten en functionaliteiten weergegeven door de eigenaar. Toegang tot en navigatie door de Website is gratis, hoewel de aankoop van producten en het afsluiten van licenties of Packs de betaling van een prijs en de aanvaarding van enkele Algemene Voorwaarden met zich meebrengt.

3. Gebruikersverplichtingen

A. Gebruik de Website op een zorgvuldige, correcte en wettige manier, altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving, goede zeden en goede gebruiken, evenals de openbare orde.

B. Bekijk regelmatig deze Voorwaarden, of andere die van toepassing kunnen zijn, en controleer de wijzigingen die kunnen optreden.

C. Bekijk de berichten die JANBY verzendt, want deze kunnen belangrijke informatie bevatten.

D. De Website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, met name om informatie of inhoud te verzamelen om diensten te verlenen die duidelijk concurrentie voor JANBY vormen.

E. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan of probeer deze op geen enkele manier aan te passen, voer geen acties uit of gebruik middelen die zijn gericht op het simuleren van het uiterlijk of de functies van de Website.

F. De service (of het netwerk of de netwerken die op de service zijn aangesloten) niet beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen, of het gebruik en genot ervan belemmeren.

G. Zich onthouden van enige actie die de introductie van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere vorm van kwaadaardige code inhoudt die bedoeld is om de functionaliteit van de Website te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

H. Gebruik geen reverse engineering-technieken en/of decodeer, decompileer of gebruik geen ander systeem dat is ontworpen om de JANBY-broncode te begrijpen.

I. In ieder geval geen enkele handeling uitvoeren die de rechten of belangen van de Eigenaar of derden kan schenden, zoals bijvoorbeeld intellectuele of industriële eigendomsrechten (octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen … ) .

4. Beschikbaarheid van de website

De Eigenaar probeert JANBY, de inhoud en de daarin aangeboden diensten te verbeteren en uit te breiden. Desondanks zal de Website te allen tijde worden weergegeven zoals deze is, afhankelijk van beschikbaarheid, beperkingen en andere gelijktijdige omstandigheden.

5. Bijzondere registratievoorwaarden

Deze Specifieke Registratievoorwaarden worden enerzijds ondertekend door JANBY en anderzijds door de Gebruiker die het bijbehorende formulier heeft ingevuld om een ​​account aan te maken en de stappen die op de Website zijn aangegeven om de registratie uit te voeren, samen met de aanvaarding van deze Bijzondere Voorwaarden.

5.1. Vereisten en procedure om een ​​account aan te maken

Om een ​​account op de Website aan te maken, is het essentieel dat de Gebruiker een geldig opgerichte natuurlijke of rechtspersoon is en dat zijn vertegenwoordiger een natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd is, in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wetgeving.

De Gebruiker moet toegang krijgen tot de optie ” Mijn account “, e-mail en andere gevraagde gegevens verstrekken en een back-up maken met een wachtwoord. U moet alle aangegeven stappen uitvoeren, inclusief het lezen van de informatie met betrekking tot het Privacybeleid en deze Voorwaarden.

JANBY zal de registratie van de Gebruiker op de Website bevestigen door een welkomstbericht te sturen, waarna hij/zij een Geregistreerde Gebruiker zal worden. 1

Als de geregistreerde gebruiker zijn wachtwoord niet meer weet, moet hij klikken op ” Wachtwoord onthouden , en de e-mail invoeren waarmee u de registratie hebt gedaan, om het te herstellen.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Gebruiker op elk moment te verifiëren en te verifiëren. Het niet naleven van de vereisten uiteengezet in deze sectie of misleiding met betrekking tot identiteit, stelt de Eigenaar in staat om een ​​dergelijke Gebruiker op elk moment te beëindigen, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid voor dergelijke actie.

5.2. JANBY

Als geregistreerd gebruiker kunt u de bestel- en factuuradresgegevens opslaan voor toekomstige transacties, evenals toegang krijgen tot het persoonlijke gebruikersgedeelte en de functies ervan gebruiken.

5.3. Verplichtingen van de geregistreerde gebruiker

De Geregistreerde Gebruiker heeft de volgende verplichtingen:

A. Registreer u niet met meerdere gebruikersaccounts op de website, en doe het ook niet met valse informatie of het imiteren van derden. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw echte gegevens.

B. Het account van een andere Gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken, zonder hun toestemming of toestemming.

C. Be solely responsible for all activities carried out from your personal account in JANBY.

D. Draag zorg voor de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens, aangezien u verantwoordelijk bent voor eventuele schade die derden lijden of lijden door het overtreden van deze Voorwaarden. U bent ook verantwoordelijk voor wat er in uw persoonlijke account gebeurt, tenzij de beveiliging door externe oorzaken in gevaar is gebracht. Concreet moet u:

I. Houd het account up-to-date.

II. Bewaar het gekozen wachtwoord vertrouwelijk.

III. Wees de enige Gebruiker die het aangemaakte account gebruikt.

IV. Niet verhandelen, verkopen of overdragen

E. JANBY behoudt zich het recht voor om het profiel van de Gebruiker te verifiëren en het account te kunnen verwijderen of opschorten in geval van niet-naleving van deze juridische teksten of andere toepasselijke teksten.

5.4. Wijziging en opzegging van het gebruikersaccount

De geregistreerde gebruiker kan op elk moment de gegevens, verzend- of factuuradressen van zijn persoonlijke account wijzigen of het account annuleren via het gebruikersgedeelte. 2

6. Disclaimer

JANBY werkt zo dat de diensten en functionaliteiten van de Website altijd beschikbaar zijn. Wanneer u het echter opent, wordt het u getoond op basis van de beschikbaarheid en de beperkingen die te allen tijde van toepassing zijn.

Ondanks de voortdurende inspanningen van de houder om de systemen en inhoud van de website te beschermen, waarvoor hij de gebruikelijke veiligheidsnormen op internet gebruikt, is het niet mogelijk om volledige garanties te bieden met betrekking tot het binnendringen of het verlies van informatie dat zich kan voordoen. Evenzo kan de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Website of op websites van derden die wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem van de Gebruiker, zowel software als hardware, niet worden gegarandeerd. Om deze reden gaat de Gebruiker ervan uit en begrijpt hij dat er situaties zijn die aan de controle van JANBY kunnen ontsnappen.

De Website kan links bevatten naar pagina’s of sites van derden die geen verband houden met de Eigenaar, waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt door hun functies en inhoud niet goed te keuren of te beoordelen. De Gebruiker die toegang heeft tot een link die op de Website is gepubliceerd, doet dit op eigen risico en risico, zonder dat de Eigenaar er verantwoordelijkheid voor neemt.

Op dezelfde manier is de Website vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit misbruik ervan door Gebruikers, evenals voor niet-naleving van de verplichtingen of verbintenissen die zijn aangegaan krachtens deze voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden.

7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan, inclusief programmering, ontwerp, applicaties, grafische afbeeldingen, codes, tekst of afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, onderscheidende tekens en andere elementen die daar aanwezig zijn, behoren exclusief toe aan de Eigenaar, inclusief de JANBY merk, of voldoende rechten en/of autorisaties hebben voor de exploitatie ervan.

Als gevolg van het voorgaande is elke reproductie, distributie, openbare communicatie (inclusief beschikbaarstelling), transformatie of elke andere vorm van exploitatie, zelfs zonder bronvermelding, verboden, tenzij voorafgaande toestemming is verkregen. , uitdrukkelijk en schriftelijk door de Eigenaar of de exclusieve eigenaar van de betrokken rechten.

Als u een overtreding constateert, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat in de kop wordt vermeld.

8. Vrijwaring

8.1. De Eigenaar kan een van de gebruikers die niet voldoen aan de voorwaarden die op hen van toepassing zijn, bestraffen met de onmogelijkheid om tijdelijk of voor onbepaalde tijd toegang te krijgen tot de Website. De duur van de sanctie is afhankelijk van het soort misdrijf dat is gepleegd. De toegangsbeperking geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

8.2. Elke vorm van schade, verlies, verlies of kosten (inclusief advocaten- en/of advocatenhonoraria) opgelopen door de Houder, voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, of enige andere die van toepassing kan zijn, moet worden vergoed door de gebruiker die het heeft gemaakt. Dit omvat alle claims van derden die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

9. Wijzigingen

Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of bijgewerkt. De aangebrachte wijzigingen treden in werking vanaf hun publicatie op de Website, ongeacht de middelen en de vorm die ervoor worden gebruikt.

De wijziging is alleen van invloed op gebruikers die ze na de wijziging hebben geaccepteerd.

10. Overige vragen

10.1. Borging en interpretatie

Als de bevoegde autoriteit een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, betekent dit dat deze moet worden geïnterpreteerd op de manier die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van een dergelijke bepaling ligt. In ieder geval zal een dergelijke verklaring met betrekking tot één of enkele clausules de geldigheid van de rest niet aantasten.

Het feit dat de Houder geen strikte naleving van een van de voorwaarden van deze Voorwaarden eist, vormt en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn kant om dit in de toekomst te eisen.

10.2. Taal

De taal die van toepassing is op deze Voorwaarden is Spaans. Als er versies in andere talen in andere talen worden verstrekt, is dit uitsluitend uit beleefdheid en meer gemak voor de Gebruiker. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Spaanse versie.

10.3. Wetgeving en jurisdictie

De relaties tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden beheerst door de Spaanse wetgeving en eventuele discrepanties of conflicten rond deze Voorwaarden zullen afhangen van het feit of de gebruiker een consument en/of gebruiker is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Als consument en/of gebruiker zullen geschillen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker. In het geval dat het niet zo’n voorwaarde heeft

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Wanneer u doorgaat met het bekijken van onze site, gaan wij er vanuit dat u de cookies accepteert.

    ACCEPTEREN INSTELLINGEN