Algemene voorwaarden voor het contracteren van licenties

1. Identificatie van de partijen

Deze Algemene Contractvoorwaarden regelen uitsluitend het afsluiten van de via JANBY aangeboden licenties. De partijen die betrokken zijn bij dit contract zijn:

A. Janby Digital Kitchen, S.L. (hierna de Eigenaar), met NIF B75101659 en adres op Calle Basarte 1, 20720, Azkoitia (Gipuzkoa), geregistreerd in het handelsregister van Gipuzkoa, Volume 2630, Folio 217, Sectie 8, Blad 36040, Inscriptie 1, is de eigenaar van de Website toegankelijk via de URL: https://nl.janby.kitchen (hierna JANBY of de Site Web, onduidelijk).

B. De Klant of Contractant, begrepen als elke natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd of wettelijke leeftijd, die, op het gebied van de ontwikkeling van een handels-, beroeps- of commerciële activiteit, alle stappen volgt die op de Website zijn vastgelegd voor het contracteren van het dienstenobject van deze Algemene Voorwaarden Voorwaarden voor het contracteren van licenties, inclusief de acceptatie ervan. In geen geval zal de “Klant” worden beschouwd als een consument of gebruiker, in overeenstemming met de definitie in art. 3 van de LGDCU (Algemene wet van consumenten en gebruikers).

JANBY stelt het e-mailadres hello @ janby.kitchen beschikbaar voor eventuele claims.

2. Object

2.1. Het doel van deze Voorwaarden is om de verwerving van licenties voor het gebruik van de “JANBY TRACK”-software en JANBY-hardware (hierna het “Platform” of de “Software” zonder onderscheid) door de Klant te regelen.

2.2. “JANBY TRACK” is een softwaretoepassing die het geautomatiseerd beheer van de traceerbaarheid van voedsel en het bereiden van bereidingen mogelijk maakt. De voordelen van genoemde software worden aangeboden als een service via de technologie die bekend staat als “cloud computing” (of cloud computing, naar de naam in het Engels), en via bepaalde hardware die aan de Klant wordt geleverd (hierna de “Hardware”) dat, naast een deel daarvan dat de gebruikersinterface van genoemde software host, autonoom een ​​deel van de functionaliteiten aanbiedt van de diensten die het onderwerp zijn van deze Voorwaarden. De diensten omvatten in het bijzonder de volgende diensten:

A. ter beschikking stellen aan de KLANT, via internet en in de modaliteit die bekend staat als “software as a service” (software als een service, of kortweg SaaS), de Software in de Cloud;

B. Lever de Hardware aan de KLANT, met daarop de Software geïnstalleerd, bij aanvang van de levering van de Diensten, en in bruikleen; en

C. Voer een aantal aanvullende softwaregerelateerde taken uit, zoals het installeren van updates, het introduceren van verbeteringen, het opslaan van informatie, het bieden van technische ondersteuning en het uitvoeren van back-ups.

3. Beschrijving van het contractproces

Het contractproces voor klanten kan worden uitgevoerd via de website, via het daartoe opgestelde formulier met vermelding van de gegevens die vereist zijn op het moment van contracteren.

Vervolgens moet de Klant:

A. Zodra de Klant de licentie heeft gekozen die bij zijn wil past, moet hij controleren of de diensten overeenkomen met de gemaakte selectie.

B. Als de contractering daarna niet als geregistreerde gebruiker wordt uitgevoerd, moet de gebruiker alle benodigde gegevens verstrekken om de contractering uit te voeren.

In al die gevallen, waarin de toegang zodanig is gedaan dat de informatie over de identificatiegegevens van de gebruiker, het adres of de betaalmethode niet is verkregen, zal de gebruiker deze moeten overhandigen, zodat de verwerking van het contract kan worden beheerd.

C. Het zal nodig zijn dat de Klant de gekozen betaalmethode selecteert. Momenteel zijn de beschikbare betaalmiddelen:

Debet- of creditcard.

D. Nadat de Klant deze gegevens heeft verstrekt, moet hij, na beoordeling van zijn verzoek en afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode, overgaan tot betaling en daarmee zijn bereidheid bevestigen en de overeenkomst van diensten formaliseren, na aanvaarding van deze Voorwaarden.

E. Kortingsbonnen kunnen worden toegepast in het geval de Klant een promotiecoupon heeft.

F. JANBY zal bevestigen dat het de wil om diensten te contracteren en, indien van toepassing, de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Op dezelfde manier zal het de bijbehorende factuur per e-mail verzenden, wanneer de klant daarom heeft gevraagd. Door deze Voorwaarden te accepteren, staat de Betrokkene toe dat een elektronische factuur wordt verzonden. U kunt er op elk moment bezwaar tegen maken door dit aan te geven in de e-mail die u in de Juridische kennisgeving vindt.

4. Diensten en economische voorwaarden

4.1. Kenmerken van de diensten

De Klant mag de Software alleen gebruiken via de Hardware en de Klant moet, om van alle Diensten te kunnen genieten, een breedbandverbinding met internet hebben. De Hardware kan echter werken zonder dat een internetverbinding nodig is, ondanks het feit dat bepaalde functionaliteiten alleen via de Software in de Cloud worden aangeboden.

De Software is ontwikkeld om een ​​efficiënter beheer van de traceerbaarheid van voedsel of het koken van bereidingen mogelijk te maken. De omvang en kenmerken van de functionaliteiten zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen contractmethode en zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de Licentie, die tijdens het contractproces op de website zullen worden getoond.

Wat de bijkomende voordelen betreft, deze bestaan ​​voornamelijk uit het volgende:

A. Installatie van updates en introductie van verbeteringen: JANBY zal de nodige taken uitvoeren voor het corrigeren van fouten die, indien van toepassing, in de Software kunnen voorkomen, en zal de verbeteringen implementeren die het voor dit doel ontwikkelt. Het zal ook alle updates van de Software installeren die tijdens de looptijd van deze Voorwaarden worden gepubliceerd.

B. Technische ondersteuning: JANBY stelt een online ticketsysteem ter beschikking aan de Klant om technische incidenten op te lossen. Zie hiervoor bepaling 10 hieronder.

C. Informatieopslag: zowel de informatie die wordt gegenereerd als gevolg van het gebruik van de Software, als de informatie die door de Klant zelf wordt geüpload, wordt opgeslagen op de JANBY-servers voor toegang via de Software, tenzij anders bepaald in de Specifieke Licentievoorwaarden.

D. Toegankelijkheid van de Software: JANBY zal de Cloud Software te allen tijde toegankelijk houden via internet, onverminderd de limieten bepaald in bepaling 10 van deze Voorwaarden.

E. Back-upkopieën: JANBY zal back-upkopieën maken van alle gegevens die de KLANT op haar servers host als gevolg van het gebruik van de Software. De reikwijdte van deze service is zoals bepaald in artikel 10 van deze voorwaarden en in de bijzondere voorwaarden van de licentie.

JANBY zal de Klant de middelen verschaffen waarmee deze laatste, in het registratieproces in de online winkel, een persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken. In geval van verlies of diefstal daarvan, of van vermoede niet-consensuele toegang tot de Software door derden, zal Klant JANBY onverwijld op de hoogte stellen, teneinde passende technische maatregelen te nemen om onbevoegde toegang te voorkomen. < / p>

De Diensten zijn niet overdraagbaar, met dien verstande dat hun overdracht aan derden, noch hun leasing, noch hun sublicentie, noch hun onderverhuur, noch enige overdracht van de technische informatie die de Klant kan hebben ontvangen krachtens deze Voorwaarden.

JANBY kan de Software wijzigen door verbeteringen, het aanbieden en intrekken van functionaliteiten, de update, het opnemen van wijzigingen in de interface, enz. op te nemen, die niet kunnen worden opgevat als een wijziging van de Diensten of als een ontwikkeling op maat ten gunste van de cliënt. De Software zal worden aangeboden “as is”, volgens de configuratie die JANBY te allen tijde eraan toekent, onverminderd het feit dat de functionaliteiten ervan in ieder geval de bepalingen van deze Voorwaarden respecteren; en dat deze kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de Klant, conform de afspraken die Partijen maken, steeds uitdrukkelijk en schriftelijk.

4.2. Economische omstandigheden

De details en informatie van de specifieke voorwaarden en hun respectievelijke economische voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst, zijn die welke op de JANBY-website staan ​​vermeld op het moment van contracteren.

Indien een van de ter incasso aangeboden facturen niet binnen de aangegeven termijnen is betaald, behoudt JANBY zich het recht voor om de levering van de Diensten op te schorten, evenals deze Voorwaarden op te lossen en het totaal van de bedragen in afwachting van betaling te vorderen. De betalingsachterstand zal elk kwartaal de wettelijke rente van het geld vermeerderen met twee (2) punten, berekend per dag.

JANBY behoudt zich ook het recht voor om de prijs te herzien op 1 januari van elk jaar waarin deze van kracht blijft, in identieke verhouding tot de variatie die de consumentenprijsindex (CPI) zou hebben ondergaan in de twaalf (12) onmiddellijk voorafgaande maanden, in in overeenstemming met de gegevens die voor dit doel zijn gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek of de instantie die het vervangt.

5. Beperkingen en verplichtingen van de Klant

5.1.Zonder afbreuk te doen aan de rest van de verplichtingen die in deze Voorwaarden worden aangegaan, verbindt de Klant zich ertoe het volgende na te leven:

A. Respecteer en te voldoen aan deze Voorwaarden, alsmede aan de Softwarevoorwaarden.

B. Gebruik de Software en zijn diensten en functionaliteiten met inachtneming van de toepasselijke wetgeving (met name die van intellectueel en industrieel eigendom), evenals de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken, openbare orde en deze gebruiksvoorwaarden.

C. Geen inbreuk maken op enig recht of belang van JANBY of derden, zoals intellectuele of industriële eigendomsrechten (octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere rechten van ons eigendom).

D. Op geen enkele manier computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere vorm van kwaadaardige code te introduceren die bedoeld is om de functionaliteit van de Software te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

E. Gebruik geen reverse engineering-technieken en/of decompileer of ontcijfer of gebruik geen ander systeem om de broncode van de Software of enig element dat onderhevig is aan copyright of onderliggend intellectueel eigendom te achterhalen, en wijzig het niet op welke manier dan ook, behalve en alleen voor zover waarin een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

F. De service (of het netwerk of de netwerken die op de service zijn aangesloten) niet beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen, of het gebruik en genot ervan door een gebruiker belemmeren.

G. Voer geen acties uit of gebruik geen middelen om het uiterlijk of de functie van JANBY te simuleren, voor welk doel dan ook.

H. Bekijk de meldingen die naar u worden verzonden (ze kunnen belangrijke informatie bevatten).

l. Betaal de prijs van de Diensten in overeenstemming met de overeengekomen economische voorwaarden.

5.2. Evenzo heeft de Klant in geen geval het recht om de JANBY-software te verkopen, verhuren, in sublicentie te geven, uit te lenen of anderszins over te dragen.

5.3. U kunt de Software ook niet gebruiken nadat de licentieperiode is verstreken of een van de uitbreidingen is afgelopen.

6. Persoonlijke gegevens: JANBY als gegevensbeheerder

6.1. Het verlenen van de dienst die het onderwerp van deze Voorwaarden is, houdt (of kan) in dat JANBY toegang heeft (of kan inhouden) tot persoonsgegevens uit de bestanden en bescheiden die eigendom zijn van de Klant. Dergelijke toegang zal plaatsvinden als de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, in de voorwaarden bepaald in artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 en 33 van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale Rechten.

6.2. JANBY zal de gegevens waartoe zij toegang heeft behandelen in overeenstemming met het voorwerp en doel van deze Voorwaarden, en altijd onder de gedocumenteerde instructies die de Klant verstrekt.

6.3. JANBY heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met het type gegevens dat wordt verwerkt, de context en doeleinden van deze voorwaarden en de risico’s van de behandeling voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

6.4. Partijen voorzien niet dat onder aanneming zal plaatsvinden die in het kader van deze Voorwaarden toegang tot de in opdracht van Opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens inhoudt. Indien dergelijke toegang echter noodzakelijk is om te voldoen aan het voorwerp en doel van deze Voorwaarden, kan de Klant JANBY machtigen om dergelijke onder aanneming uit te voeren, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28.2 RGPD, door voorafgaande schriftelijke toestemming. of specifiek. In ieder geval zal het document dat een dergelijke relatie regelt, voldoende garanties bevatten voor de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de behandeling in overeenstemming is met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

6.5. JANBY verbindt zich ertoe, in geval van beëindiging van de contractuele bepaling, alle persoonlijke gegevens die in het kader van deze contractuele relatie zijn verzameld, naar de Klant te sturen, zonder enige ondersteuning of document met persoonlijke gegevens te bewaren. JANBY mag echter alle benodigde gegevens bewaren, naar behoren geblokkeerd, zolang er verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit haar relatie met de Klant.

6.6. JANBY zal op diens verzoek alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van zijn verplichtingen aan te tonen.

7. Licentie voor softwaregebruik

7.1. Het intellectuele eigendom van alle elementen waaruit de Software bestaat, evenals de broncode, het ontwerp, de structuur, de technologie, de documentatie, de handleidingen en andere daarin vervatte elementen; Net als de verbeteringen en updates, zijn ze eigendom van JANBY, of het heeft, waar van toepassing, de rechten om ze te gebruiken en te exploiteren. Al deze elementen worden beschermd door de wetten op de intellectuele en industriële eigendom, hun reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie buiten de limieten die in deze voorwaarden zijn bepaald, zijn verboden. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan JANBY.

7.2. Door middel van deze Voorwaarden wordt een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend voor het gebruik van de Cloud Software ten gunste van de Klant in de door hem gekozen modaliteit; Door het beschikbaar te stellen via internet, zonder enige territoriale beperking; met het doel, de duur en andere beperkingen voorzien in deze Voorwaarden, in de Bijzondere Voorwaarden van de Licentie en in de huidige wetgeving; en onder voorbehoud van naleving door de Klant van de voorwaarden in deze Voorwaarden

7.3. Buiten de wettelijk voorziene gevallen mag de Klant de broncode van de Software niet reverse-engineeren, de compileren, demonteren of op enigerlei wijze trachten te achterhalen.

7.4. Op grond van deze licenties worden aan de Klant geen andere intellectuele eigendomsrechten overgedragen dan die beschreven in de voorgaande paragrafen, noch enige andere exclusieve eigendomsrechten, met name op de Software en de bijbehorende documentatie. Bijgevolg is het de Klant verboden om direct of indirect, door tussenkomst van een dochteronderneming, gelieerde onderneming, moedermaatschappij of een agent of vertegenwoordiger:

A. Alle of een deel van de Software en de bijbehorende documentatie reproduceren, buiten de limieten die in deze Voorwaarden zijn bepaald;

B. Vertalen van de Software in andere talen, of aanpassen voor gebruik op andere apparatuur of systemen dan voorzien in deze Voorwaarden; of

C. Decompileer, demonteer of voer enige vorm van reverse-engineering uit op de Software, behalve voor zover toegestaan ​​door de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom.

7.5. JANBY behoudt zich de uitoefening van de rechten voor die zijn vastgelegd in paragrafen a) en b) van artikel 99 van de huidige Intellectuele Eigendomswet, evenals om de correcties van fouten uit te voeren die zijn voorzien in artikel 100.1 van dezelfde wet. Indien de Klant een van de rechten uiteengezet in artikel 100 van de bovengenoemde wet wil uitoefenen, moet hij JANBY hiervan vooraf op de hoogte stellen, dat de Klant zal helpen bij de uitoefening van dergelijke rechten.

7.6. De Klant verklaart te weten dat de Software licenties van derden bevat, waarover JANBY voldoende rechten heeft om het vreedzaam gebruik ervan door de Klant te garanderen.

8. Disclaimer

8.1. De uitvoering van de Voorwaarden zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de gecontracteerde diensten en in overeenstemming met de technische en juridische mogelijkheden van de platforms waar ze zullen worden uitgevoerd.

8.2. JANBY kan niet garanderen dat resultaten worden verkregen die niet uitsluitend afhankelijk zijn van zijn activiteit, de geschiktheid van de Software voor een specifiek doel of het gebruik of de implementatie van technologieën, kennis of technische middelen die superieur of nieuwer zijn dan aanvankelijk voorzien, aspecten die bekend zijn en geaccepteerd zijn door JANBY de cliënt.

8.3. JANBY zal de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar toegankelijk houden via providers die een hoog niveau van beveiliging, redundantie en servicekwaliteit garanderen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin de Software tijdelijk niet beschikbaar is. De Klant kent een dergelijke omstandigheid.

8.4. JANBY behoudt zich het recht voor om het gebruik tijdelijk te beperken of te onderbreken wanneer het een anomalie of incident detecteert dat de veiligheid van het JANBY-netwerk zou kunnen verstoren of wanneer het essentieel is om geplande onderhoudstaken uit te voeren om ernstige onderbrekingen of schade aan de Software of in de opgeslagen informatie

8.5. De Eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor schade die aan de Klant wordt toegebracht als gevolg van aan hem toe te rekenen oorzaken. Uitsluitend en exclusief is JANBY verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt, zolang deze voortvloeit uit een frauduleuze of nalatige handeling van laatstgenoemde.

JANBY is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor:

A. Het nut van de diensten die de Klant heeft gecontracteerd, aangezien de Houder op geen enkel moment verantwoordelijk is voor de gemaakte selectie.

B. Persoonlijke of materiële schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de diensten, zolang de daarin vermelde aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

C. Het niet nakomen van hun verplichtingen als gevolg van overmacht zoals, zonder de bedoeling volledig te zijn, interne of externe stakingen, pandemieën, natuurrampen, sociale onrust, enz.

D. Van de wettigheid van de inhoud die de Klant of hun klanten verstrekken voor hun opname in de Software. De Klant aanvaardt elke claim die JANBY in dit verband ontvangt en vrijwaart hem van elke aansprakelijkheid.

E. Over de prestatie en het gebruik van de Software functionaliteiten door de Klant en de Gebruikers die toegang krijgen tot het Platform. Opdrachtgever zal in ieder geval op genoemde handelingen reageren.

F. Van de onderbrekingen van de Programmatuur door een handeling of nalatigheid van de Klant. Bijvoorbeeld voor het niet gebruiken van compatibele browsers, het installeren van incompatibele Software (beveiliging, taakverdeling, enz.), voor het negeren van de aanbevelingen of instructies van JANBY, enz.

8.6. De Eigenaar is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor oneigenlijke toegang tot inhoud als gevolg van de registratie door de Klant of Gebruikers door het opzettelijk verstrekken van valse informatie.

8.7. De Klant erkent en aanvaardt dat de Houder niet verantwoordelijk is voor verliezen of schade geleden, direct of indirect veroorzaakt door JANBY, wanneer deze het gevolg zijn van nalatig of verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant of de aanbevelingen van JANBY met betrekking tot technische specificaties zijn genegeerd. of van gebruik in de handleidingen of in enig ander medium.

8.8. De Eigenaar wijst alle verklaringen en garanties af met betrekking tot de geschiktheid van JANBY, dat wil zeggen software die wordt weergegeven zoals deze is en in overeenstemming met de functies en versies die te allen tijde beschikbaar zijn.

8.9. De houder is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt als gevolg van fouten, onderbrekingen en schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst in onveilige of ongepaste omgevingen.

8.10. In het algemeen zijn noch de Eigenaar, noch zijn medewerkers aansprakelijk in geval van winstderving of gevolgschade als gevolg van enig probleem.

8.11. JANBY is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van de software, noch voor wat wordt gedeeld op een netwerk of op welke manier dan ook via JANBY. Dit is ook niet het geval als enige verplichting of verbintenis van deze voorwaarden of de gebruikslicentie wordt geschonden. Gebruik de Software op verantwoorde wijze.

8.12. De Klant verklaart te weten dat, hoewel de Software bedoeld is om te dienen als ondersteunend hulpmiddel voor keukenprofessionals, de nauwkeurigheid en validiteit van de waarden die het produceert, kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren (zoals de kwaliteit of hardheid van het water; de aanwezigheid van micro-organismen, zuurstof, licht of vochtigheid; of onjuiste behandeling en opslag) en wettelijk (afhankelijk van de geldende regelgeving in elk gebied), en hangt ook af van de nauwkeurigheid van de gegevens die door de KLANT in de Software zelf worden verstrekt. Daarom valt het gebruik van JANBY onder de absolute verantwoordelijkheid van de KLANT. De dienstverlening van JANBY is gericht op professionals die op eigen verantwoordelijkheid de door JANBY verstrekte adviezen en berekeningen moeten interpreteren. JANBY is dan ook niet verplicht of aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit met betrekking tot enige schade die zou zijn veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van JANBY, zowel direct als indirect, inclusief werkonderbrekingen, gegevensverlies, economisch verlies, schade aan de verwachte verwerking of winstderving als gevolg van het gebruik van JANBY. Evenzo is JANBY niet aansprakelijk voor enige garantie of verklaring van derden zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.13. JANBY is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens die door de Klant naar het platform zijn geüpload.

8.14. JANBY is niet verantwoordelijk voor alle verklaringen en garanties met betrekking tot de geschiktheid van JANBY voor speciaal gebruik. Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van JANBY, kunt u zich uitschrijven door het daarbij behorende verzoek te sturen, volgens het systeem dat wij u hiervoor te allen tijde aanbieden.

8.15. Wij garanderen of verklaren niet dat het gebruik door de Klant geen inbreuk maakt op rechten van derden. In dit geval is de Klant als enige verantwoordelijk.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Op grond van de zevende bepaling hierboven worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Klant dan die beschreven in de vorige paragrafen, noch enige andere exclusieve eigendomsrechten, met name op de Software en de bijbehorende documentatie.

9.2. Evenzo wordt de Klant geïnformeerd dat hij de eigenaar moet zijn van de rechten van alle inhoud die naar het Platform wordt geüpload, en in geen geval JANBY verantwoordelijk is voor dergelijke acties en inhoud.

9.3. Evenzo zijn de domeinnaam, handelsmerken, handelsnamen en in het algemeen elk onderscheidend teken dat op het Platform wordt gevonden, eigendom van JANBY of heeft het de nodige licenties om ze te gebruiken.

10. Service- en onderhoudsniveau

10.1. Service level

De omvang en kenmerken van het serviceniveau zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen contractvorm en zullen tijdens het contractproces op de Website worden getoond.

De taken van het installeren van updates en het aanbrengen van verbeteringen tellen niet mee in de tijd van beschikbaarheid, zolang deze minimaal achtenveertig (48) uur van tevoren aan de Klant zijn gecommuniceerd.

De incidenten die verband houden met of voortvloeien uit de diensten die worden geleverd door aanbieders van telecommunicatienetwerken, zoals een onderbreking in de bereikbaarheid van de Diensten veroorzaakt door een storing in de infrastructuur van de aanbieder van de internetdienst van de Klant.

10.2. Onderhoud

JANBY zal ondersteuning en onderhoud verlenen, waaronder reparatie of vervanging van de hardware en fysieke elementen die samen met de software worden geleverd, zolang het gebruik ervan wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verstrekte gebruikershandleidingen en/of de door JANBY gegeven aanwijzingen.

11. Herroepingsrecht en annuleringsvoorwaarden

11.1. Door volgens de TRLGDCU niet als consument en gebruiker te worden aangemerkt, zullen de herroepingsmogelijkheden te allen tijde op de Website worden aangegeven.

11.2. De beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook houdt de beëindiging van de dienst in en van alle JANBY verantwoordelijkheid voor zowel de dienst als de systemen van de Klant.

11.3. Zodra de Voorwaarden om welke reden dan ook zijn geëindigd, zal JANBY via JANBY een kopie in elektronische vorm verstrekken van de inhoud die de Klant op zijn servers heeft opgeslagen. Dit exemplaar zal via JANBY toegankelijk zijn voor een periode van één (1) maand, ingaande op de datum van beëindiging van deze Voorwaarden.

12. Retourneren

De Klant is verplicht de bijbehorende fysieke elementen en de Hardware aan JANBY te retourneren en deze binnen een termijn van maximaal TIEN (10) dagen na het einde van deze Voorwaarden op kosten van JANBY op te halen.

JANBY zal controleren of dergelijke elementen in goede staat verkeren en de bijbehorende kosten aan de Klant kunnen doorberekenen in het geval de Hardware of fysieke elementen defect zijn of niet kunnen worden gerepareerd.

13. schadeloosstelling

Elke vorm van schade, verlies, verlies of kosten (inclusief advocaten- en/of advocatenhonoraria) voortvloeiend uit een schending door de Klant van deze Voorwaarden of van enige andere die van toepassing kan zijn, opgelopen door JANBY, moet door de Klant worden vergoed waardoor het is ontstaan. Dit omvat alle claims van derden die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

14. Wijzigingen

Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of bijgewerkt. De wijziging heeft alleen gevolgen voor de Klanten die ze na deze wijziging hebben geaccepteerd.

15. Overig

15.1. Borging en interpretatie

Als de bevoegde autoriteit een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, betekent dit dat deze moet worden geïnterpreteerd op de manier die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van een dergelijke bepaling ligt. In ieder geval zal een dergelijke verklaring met betrekking tot één of enkele clausules de geldigheid van de rest niet aantasten.

Het niet eisen door JANBY van strikte naleving van een van de voorwaarden van deze Voorwaarden, vormt geenszins en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om dit in de toekomst te eisen.

15.2. Taal

De taal die van toepassing is op deze Voorwaarden is Spaans. Als er versies in andere talen worden aangeboden, is dit alleen als service, voor het gemak van de Klant. Daarom aanvaardt het uitdrukkelijk dat ze worden beheerst door hun versie in het Spaans. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Spaanse versie.

15.3. Wetgeving en jurisdictie

De relaties van JANBY en de Klant worden beheerst door de Spaanse wetgeving en de discrepanties of conflicten rond deze Voorwaarden zullen worden bepaald door de Rechtbanken en Rechtbanken van Azpeitia.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Wanneer u doorgaat met het bekijken van onze site, gaan wij er vanuit dat u de cookies accepteert.

    ACCEPTEREN INSTELLINGEN